Çağrı Merkezi: 444 0 626

Gizlilik Politikası

ÖNSÖZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. olarak gereken teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda kişisel verileriniziÖzboyacılar Altın Tic. A.Ş. ilegüvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. bünyesinde yürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.

ÖZBOYACILAR ALTIN TİC. A.Ş.

 

1. GİZLİLİK POLİKASININ AMACI

Kişisel verilerin korunması ve kanunlara uyum sağlanması temel prensibimizdir. Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. olarak yaptığımız tüm işlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler gizli tutulmuş ve hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Şirketimiz daima kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereken hassasiyeti göstermiştir. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır.)uyarınca şirket içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Devam eden süreçte de Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. olarak kanunun getirdiği tüm yükümlülüklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

 

2. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında işlenmektedir. Söz konusu verileriniz;

-           Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi,

-           Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,

-           Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

-           Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,

-           Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır.

İşbu politikamızı Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. olarak Kanuna uygunluk kapsamında kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız haizdir.

Gizlilik politikası Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.’nin çözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişilerin, müşterilerinin, çalışanlarının ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktadır. İşbu gizlilik politikası bu bağlamda amaçlanan hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir. Bu bağlamda Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.’ nin açık rızaya dayanarak veya Kanuna uygunluk halleri kapsamında işlediği verilerde de işbu ilkeler geçerli olacaktır.

Hukuka Uygun Olması: Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. için önem arz etmektedir.

Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması: Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin kaynağını sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesi Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. için önem arz etmektedir.

İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve Bağlantılı Olması: Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. muhtelif yollardan elde ettiği kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.

Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Doğru Olması: Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir. Fakat Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.

Gerektiğinde Güncel Olması: Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. muhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.

Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. kişisel verileri veri sahibinin verdiği açık rıza veya kanunen öngörülen istisnalar çerçevesinde açık rıza almaksızın işlemektedir. Her kişisel verinin işlenme amacı belirli olup meşru olmayan hiçbir amaç için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

Kanunda Öngörülen ve/veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. elde ettiği kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamaktadır. Bu bağlamda sözleşme kaynaklı kişisel verileri zamanaşımı ve Kanunların öngördüğü uyuşmazlık çıkma süreleri, Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukukunun gereklilikleri kadar uhdesinde muhafaza etmektedir. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde veri sahibinin hakları hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.  İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Söz konusu haklarınızı kullanabilmenizi sağlayan başvuru sürecine ilişkin “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından hazırlanarak internet sitesine yüklenmiştir. Kişisel verileri işlenen sizler internet sitemizdeki başvuru usul ve esaslarına uyarak yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

 

6. CİMRİLİK İLKESİ

Cimrilik ilkesi diğer adıyla azami tasarruf ilkesidir. Muhtelif yollardan ulaşan kişisel veriler şirketimizin sistemine aktarılır. Söz konusu ilke uyarınca veriler, gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir.

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından toplanacak veriler amaca uygun olarak belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda veriler amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla paralel olmayan veriler toplanmamaktadır. Amacı dışındaki fazlalık veriler şirket sistemine kaydedilmez, silinir veya anonim hale getirilir. Fakat söz konusu veriler istatistikî amaçla kullanılabilir.

 

7. VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir yoldan Şirketimize ulaşan kişisel verileriniz gizlidir. Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.ticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu şirket gizlilik politikasına tam uyum sağlamaktadır.

Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri paylaştığımız üçüncü kişilerden de gerekli olduğu durumlarda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

 

8. VERİLERİN GÜNCELLİĞİ

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.bünyesinde güncellik ilkesi esastır. Zira muhtelif şekillerde elde edilen kişisel veriler gerekli olduğu durumda ya da taleple güncellenebilmektedir. Güncellemeye ilişkin gerekli önlemler de Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından alınmaktadır.

 

9. VERİLERİN DOĞRULUĞU

Beyan edilen kişisel verilerin doğruluğu ilkesi Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.tarafından benimsenmiştir. Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerin işlenmesi Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.’ye ait Aydınlatma Metinlerindeki amaçlar paralelinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Aydınlatma Metinleri işlenen kişisel veriye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Aydınlatma Metinlerindeki farklılığa paralel olarak kişisel verilerin işlenme amaçları da değişkenlik gösterebilmektedir.

 

11. SÖZLEŞME İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan veriler açık rıza alınmaksızın Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından kullanılabilir. Söz konusu kişisel veriler hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü ve gereklilikler çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek her zaman güncellenebilir.

 

12. İŞ- ÇÖZÜM ORTAKLARI VE TİCARİ ORTAKLARLA PAYLAŞILAN KİŞİSEL VERİLER

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. kişisel verilerin paylaşılması konusunda Hukuka Uygun davranmayı ilke haline getirmiştir. Bu bağlamda iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile veri paylaşırken ilgili Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır.

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. veri gizliliği taahhüdü ile sadece hizmetin ifası, işin yürütümü ve ticari faaliyetin sürdürülebilmesi için gereken kadar kişisel veriyi iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile paylaşmaktadır. Paylaşılan veriyle birlikte iş - çözüm ortakları ve ticari ortaklarından mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gereken idari ve teknik tedbirleri alması talep edilmektedir.

 

13. OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen bilgilerden edinilen veriler kişilerin aleyhine kullanılamaz. Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerde ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmaktadır.

 

14. ÖZBOYACILAR ALTIN TİC. A.Ş. ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLER

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLEME: Çalışanlara ait kişisel Veriler, verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya Kanunen öngörülen yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ayrıca açık rızası alınmaksızın Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenmesi Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır.

İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ İLİŞKİSİ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Çalışanların kişisel verileri şirketle çalışanların iş ilişkisinin sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir. Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. her koşulda çalışanlara ait verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta gereken tedbirleri alacağını taahhüt etmektedir.

ÇALIŞANLARA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için verisi işlenecek kişinin açık rızası ve ek olarak Kurul tarafından öngörülen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. 6698 Sayılı Kanun’a ve Kurulun esaslarına uygunluk çerçevesinde özel nitelikli kişisel verileri işlerken gerekli olduğu durumda hem ilgilinin açık rızasını hem de Kurul’un belirlediği gereken önlemleri almaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler Kanunda öngörülen istisnai hallerle ilgili kişinin açık rızası olmaksızın sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla işlenebilir.

OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER: Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz konusu veriler çalışanların performans değerlendirmesinde, istatistiki verilerin tutulmasında, şirket için terfilerde ve puanlamalarda kullanılmaktadır. Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz, şirket içi kurallara ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz şirket içinde değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLENMESİ:

Çalışanlara ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için iş sözleşmesinin sağladığı ilişki çerçevesinde açık rıza alınmadan Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından işlenebilmektedir. Yine Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. ile iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar içinde, Şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.

 

ŞİRKET İÇİ TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET VE İLETİŞİM:

İşin ifasının daha kolay sağlanabilmesi adına Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tarafından şirket içi çalışanlara bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis edilebilmektedir. Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. tahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Fakat bu noktada  Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. gerekli Aydınlatma Yükümlülüğünü de yerine getirmektedir.

Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. ile çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

15. YURT İÇİ VE YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. kişisel verileri, hizmetin ifası ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi amacıyla iş-çözüm ortakları, gerçek ve tüzel kişiler, ticari ortakları ve hissedarları ile paylaşabilir. Yine Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla kişisel verileri sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.

Bu bağlamda Özboyacılar Altın Tic. A.Ş., Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen şartlara uygun olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde kanuna uygunluk halleri kapsamında veyahut ilgili kişinin açık rızası ile yurt içi ve yurt dışına veri aktarımı yapabilmektedir.

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş., kişisel verileri aktarırken 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun davranmaktadır.

 

16. GİZLİLİK İLKESİ

Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. yemuhtelif yollardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler gizlidir. Verinin işlenme amacı ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalayamaz.

 

17. DENETİM VE İŞLEM GÜVENLİĞİ

Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de gerektiği durumda veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte, devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak Özboyacılar Altın Tic. A.Ş. kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış denetimleri yaptırmaktadır.

  

18. KİŞİSEL VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, Özboyacılar Altın Tic. A.Ş.  kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır.

Kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda şirket söz konusu hususu direk Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için şirketimizin internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz.

 

19. GÜNCELLEME

İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda listelenmekte ve gösterilmektedir.

Politika Güncelleme Tarihi

 Değişiklikler

 

 

 

ÖZBOYACILAR ALTIN TİC. A.Ş.